Web Tabanlı Öğretim

WEB Tabanlı Öğretim ve WEB Tabanlı Öğretimde Kullanılabilecek Örnek Bir İçerik* Tasarımı**

Giriş

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir şekilde görülmektedir. Her ne kadar çağdaş uygarlığın ulaştığı bilgi düzeyi açısından henüz tam bir görüş birliğine varılmış değilse de, bilim ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik gelişmeye sunduğu olanaklar dikkate alındığında, Toffler’in “üçüncü dalga” olarak betimlediği aşamanın “bilgi çağı”, bu dönemin öngördüğü toplumun da “bilgi toplumu” olarak adlandırılması uygun görülmektedir. Bilgi çağının öngördüğü bilgi toplumunun bilgiye ulaşma yolları farklılaşmakta, bu farklılaşma ise çağdaş eğitim gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle teknolojideki hızlı gelişmeler, bütün toplumları bilgi merkezli bir hayata doğru sürüklemekte ve bunun doğal sonucu olarak da eğitim programları bu yönde düzenlenmektedir. Eğitime yapılan yatırımlar arttığından eğitim politikaları bu bakış açısı ile yeniden şekillenmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu son yıllarda eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla birçok yenilikler gerçekleştirmektedir. Özellikle bilim ve teknoloji arasında var olan doğal döngüsel ilişki -bilimsel araştırmaların yeni teknolojileri geliştirirken, yeni teknolojilerin de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlaması- bilimsel düşünen ve teknoloji okuryazarı bireyleri yetiştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Hiç kuşkusuz bilgi çağı dediğimiz 21. yüzyılda çoklu ortam (hypermedia) araçlarının özellikle bilgisayar ve Internet’in hayatın birçok alanında kullanılması ve hatta evlere kadar girmiş olması, teknoloji okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinde öğrenme ortamlarının değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi açısından öğrencilerin görsel ve düşünsel yapılarını harekete geçirebilecek çoklu ortam destekli öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve kullanılmasının öğrencilerin başarılarını arttırdığı yönünde sonuçlar alan yazında pek çok araştırma bulgusunda yer almaktadır. Bu noktada, hem öğrenme döngüsü yaklaşımında, hem yapılandırmacı öğrenme teorisinin farklı uygulanma biçimleri olan dört aşamalı model 4E, 5E ve 7E modellerinde, hem de diğer öğrenme teorilerinde sözü edilen aktif öğrenmeye, etkileşime ve kendi kendine öğrenmeye yardımcı olduğundan çoklu ortam araçlarının eğitim ortamlarında kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Özellikle bilgisayar ve Internet teknolojilerindeki gelişmeler öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan yöntemleri çarpıcı biçimde arttırmış, eğitimciler çoklu ortam araçlarının kullanıldığı yeni öğretme-öğrenme modelleri geliştirmişlerdir.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere ve özellikle Internet’in eğitim içerisinde yer almasına bağlı olarak, önceleri Uzaktan Eğitim (UE), sonra bilgisayar destekli eğitim, daha sonra Web Tabanlı Öğretim (WTÖ), E-öğrenme, Internet Destekli Eğitim, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim (ITUE) gibi birtakım yeni modeller ortaya çıkmıştır. UE’nin bir alt çeşidi olan ve Internet teknolojilerinin kullanılmasıyla gerçekleşen WTÖ, eğitimde önemli bir yer almaktadır. WTÖ, klasik eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülmektedir. Internet ortamında eğitim için Web sayfaları geliştirilmekte ve bu sayfalar metin, grafik, ses ve animasyonlar ile zenginleştirilerek etkileşimli duruma getirilmektedir. Öğrenciler dijital kütüphanelerden akademik yayınları takip edebilmekte, danışmanlara e-posta göndererek projelerini tartışabilmekte ve evlerinden Web tabanlı derslere kaydolabilmektedirler. Bu noktada UE’nin bir alt çeşidi olan WTÖ hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

Web Tabanlı Öğretim

WTÖ ile ilgili alan yazın incelendiğinde aynı amaca giden ancak farklı başlıklar altında ortaya çıkmış çalışmalar görülmektedir. Bu farklılıklar düşünsel anlamda bir farklılığın değil, sadece konunun yeni olduğunun ve dolayısıyla ortak kabul görmüş standartlara henüz ulaşılamadığının göstergesidir. Özellikle ITUE, WTÖ ve E-öğrenme kavramlarıyla ifade edilmek istenenler aslında temelde çok benzer düşüncelerdir. “Uzaktan eğitim yapmak amacıyla her türlü Internet olanaklarının kullanılması” ITUE olarak ifade edilmekte, bu tür öğrenmeye de WTÖ veya E-öğrenme denilmektedir.

Her ne kadar kavramların tanımlanmasında fikir birliği oluşmuş olmasa da ITUE, Internet altyapısını kullanan tüm eğitim modellerini kapsayan genel bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. E-öğrenme, Internet’e Dayalı Asenkron Eğitim, Web Tabanlı Kurumsal Eğitim, Web Tabanlı Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Sanal Sınıf, WTÖ gibi modeller genel olarak ITUE kapsamında ele alınan modellerdir.

Web Tabanlı Öğretimin Tanımı ve Anlamı

Internet ağını kullanan tele-konferans görüşmeleri, geleneksel postanın yerini alan elektronik postalar, basılı kaynaklara alternatif oluşturan elektronik kitap ve süreli yayınlar, ITUE’nin birer parçası olarak kullanılmış araçlardır. WTÖ’de, ITUE adı altında kullanılan farklı araçların hemen hemen tamamından yararlanılmaktadır. İçeriğe erişmek için Web sayfa yapıları düzenlenmekte, iletişimin sağlanması ve sağlıklı olarak yürütülmesi için e-posta listelerinden faydalanılmakta, etkileşimin artırılabilmesi için tartışma listeleri ve sohbet programları kullanılmaktadır.

Bu noktada WTÖ kolaylıkla ulaşılabilen, esnek depolama ve görüntüleme seçeneklerini destekleyebilen, kolay, oldukça güçlü bir yayınlama biçimi sağlayabilen ve çoklu ortam unsurlarını kapsayabilen bir öğrenme-öğretme modeli olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre WTÖ, “herhangi bir amaç için, önceden planlanmış öğretme öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde, Web teknolojilerinden yararlanılarak bireylerin eğitiminin gerçekleştirilmesi”dir.

WTÖ ile ses, video, görüntü, grafik, yazılı metin, animasyon ve benzerleri bir konuyu açıklamak için bir arada kullanılabilmektedir. Bu durum öğrencilerin bilgiyi işitsel ve görsel yollarla öğrenmelerini sağladığı gibi, onların aktif bir şekilde bilgiye erişmelerini sağlayarak, deneme yanılma, hata yapma düzeltme serbestîsi içinde öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencilere karmaşık kavramların doğal uygulamalarının benzetimleri sunulmakta, öğrencilerin kendi yetenekleri ve birikimleriyle öğrenmeleri sağlanmaktadır.

WTÖ öğrenme çevresini desteklemenin etkili bir yoludur ve bu özelliği ile bilgisayar ve iletişim teknolojilerini de işin içine katarak, gerekli diyaloğu sağlamak kaydıyla gereksinimlere cevap verebilecek gibi gözükmektedir. Internet’in temel öğeleri bilgi, bilginin aktarılması ve üretilmesidir. Internet daha fazla bilgiye daha büyük hızlarla erişme olanağı sağladığından eğitim sistemine katkıda bulunmaktadır. Internet’in WTÖ ile kullanımına bağlı olarak bilginin nerede olduğundan bağımsız olarak, isteyen herkes istediği yerden istediği bilgiye ulaşabilir hale gelmiştir.

Internet yoluyla yapılan WTÖ eğitimcilere pek çok ek yarar sağlamaktadır. Birinci olarak belki de en önemlisi WTÖ sistemleri daha az aygıt bağımlıdır. İkinci olarak bilgi ve kaynaklara herhangi biri tarafından herhangi bir mekân ve zamanda kolaylıkla ulaşılabilir (Internet bağlantısına sahip bir bilgisayar olması durumunda). Üçüncü olarak site sunucusunda bulunan materyalleri ve bilgiyi güncellemek ayrıca yönetmek daha kolaydır.

Mevcut eğitim-öğretim sürecinde harcanan zamanın çok uzun olması, çoğu zaman yeterli öğretim elemanının bulunamaması ve derslik, laboratuvar, eğitim materyallerinin sağlanama-ması, eğitim-öğretim sürecinin aksamasına neden olmaktadır. WTÖ bilgi üretme, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma gereksinimlerini rahatlıkla sağladığından iş yaşamında ve günlük yaşamda kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Internet ve Web, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın, sayısız konularda fikir alışverişinde bulunmanın en geçerli yoludur.

WTÖ’de ayrı zamanlı (e-mail, tartışma listeleri, tartışma forumları) ve eş zamanlı (sohbet-chat kanalları, gerçek zamanlı görsel/işitsel konferanslar, uygulamalar vb.) olmak üzere farklı yöntemler kullanılabilmektedir.

Anlayış ve uygulama açısından WTÖ, nesnelci yaklaşımlardan yapılandırmacı yaklaşımlara doğru bir değişim göstermektedir. Özellikle, ağ tabanlı öğrenme çevrelerinin öğrenci-içerik, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-diğer çoklu ortam kaynakları ve öğrenci-diğer öğretim personeli gibi çeşitli iletişim kanallarına erişime olanak vermesi öğrenmenin sanal sınıflardaki etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. WTÖ, daha çok yapılandırmacı öğrenme anlayışına bağlı olarak Internet’in zaman ve mekân bağımsızlığı gibi özelliklerini de kullanarak, bireyin kendi öğrenmesini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

WTÖ ile yapılandırmacı öğrenme anlayışı kullanılarak öğrenciler, kendi grafiklerini, Web sayfalarını ya da konuyla ilgili herhangi bir projeyi üretebilir; takım çalışmalarına yönlendirilebilir; konuları e-posta, forum ya da sohbet sayfalarında tartışabilir; ses, video, etkileşimli etkinlikler, sanal ortamda simülasyonlu deneyler, animasyonlar vb. etkinliklerle problem çözme becerilerini geliştirerek gerçekçi bir ortamda öğrenebilirler.

WTÖ’de bulunması gereken ve yukarıda belirtilen fonksiyonların yerine getirilmesi bununla birlikte yapılandırmacı yaklaşımın WTÖ’ye entegre edilmesi ancak uygun bir öğretimsel tasarım ile gerçekleştirilebilir.

Alanyazında yapılan araştırmalara göre 2005 yılının ortalarında indekslenen Web sayfası sayısı 11.5 milyarı geçmiştir ve haftalık bazda mevcut Web sayfalarının % 8’i oranında yeni Web sayfaları oluşturulmaktadır. Bu noktada WTÖ’ ye yönelik içerikler eğitimciler tarafından daha çok geliştirilmelidir.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak bir sonraki bölümde WTÖ’de bulunması gereken unsurları barındıran ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan McManus’un (1996) Çoklu Ortam Tasarım Modeli (Hypermedia Design Model)’ne göre tasarlanmış örnek bir WTÖ içeriği tanıtılmıştır.

Fen Eğitimine Yönelik Olarak Tasarlanmış Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim İçeriği

WTÖ içeriğinin güncel, yeterli, diğer bilişim yazılımları ile ilişkili, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olması ve çoklu ortam uygulamalarını içermesi önem arz etmektedir.  Bunun yanı sıra materyallerin seçiminde ve hazırlanmasında, hedef kitle özellikleri, öğrenme biçimleri doğru olarak saptanmalı, uygun medya araçları seçilmeli ve gereksinimleri karşılayacak materyallerin sunulmasına dikkat edilmelidir. Program tasarımında ise, içeriğin düzenlenmesinde, hangi konular üzerinde ne kadar durulacağına, hangi medya aracının kullanılacağına, öğretim stratejilerinin saptanmasına, ders başarısının değerlendirilebilmesi için kullanılacak sistemin seçilmesine, dönüt alma biçimlerinin saptanmasına ve araç-gereç üretiminde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesine özen gösterilmelidir.

Web tabanlı bir öğretim içeriği tasarlarken, öğretimin bütün değişkenlerinin de düşünülmesi gerekmektedir. Bilgileri basit bir şekilde bir araya getirmek ve Web üzerine koymak oldukça kolaydır fakat bu, öğretimi tasarlamanın oldukça küçük bir kısmıdır.  Bütün değişkenlerin düzenlenmesinde öğretimsel tasarım kuramlarından faydalanılması gerekmektedir. Bu noktada makale kapsamında sunulan örnek içerikte tasarım boyutunda betimleyici yaklaşım kullanılmış, Çoklu Ortam Tasarım Modeli adımları dikkate alınmıştır. Örnek WTÖ içeriği kavram yanılgılarının sıkça gözlendiği ve kazanımlarına yönelik daha fazla deney ile etkinlik hazırlama olanağı sağlayan ilköğretim 8. Sınıf  “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesi’ne yönelik olarak tasarlanmıştır.

Öğrenme alanının tanımlanması boyutunda tasarım gerçekleştirilmeden önce doküman analizi metodu gerçekleştirilmiştir. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsadığından, seçilen çalışma ünitesine yönelik Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar çerçevesinde alan yazında ve ders kitaplarında bulunan uygulamalar incelenmiştir.

Bununla birlikte alan yazında çalışma ünitesinde yer alan kavram yanılgıları hakkında yapılmış olan çalışmalar incelenerek oluşabilecek yanılgıların önlenmesine yönelik etkinlikler de planlanmıştır.

Tasarım gerçekleştirilirken uzman yönlendir-meleri doğrultusunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmiştir;

 • Konu ile ilgili bilgiler yazılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen dersin hedef ve kazanımlarına bağlı olarak öğretilmesi gereken kavramlar tespit edilmiştir.
 • Belirlenen kavramların nasıl ve hangi tanımla öğretileceği belirlenmiştir.
 • Kavramla ilgili tanım belirlendikten sonra bu kavramın daha etkili öğretilmesi için kavramlarla ilgili kavram haritaları, deneyler vb. etkinlikler tasarlanmıştır.
 • Kavramların hangi sıra ile öğretileceği belirlenmiştir.
 • Kavramlar arasındaki geçişi ve kavramlar arası bağlantıyı sağlamak için gereken materyaller geliştirilmiştir.

Öğrencinin sıkılmasını engellemek için konu anlatımı mümkün olduğu kadar kısa tutulmuş, öğrencilerin daha fazla aktif olmalarını sağlayacak animasyon, etkinlik, deney, oyun gibi unsurlar kullanılmıştır.

Hazırlanan WTÖ içeriği ile ilgili site www.fenegitimi.net adı altında Web ortamına aktarılmıştır. Site PHP (Hypertext Preprocessor) açık kaynak kodlama tabanlı hazırlanmış olup, kodlamalarda Notepad++ v4.02 programı kullanılmıştır.

İlgili site aşağıdaki unsurları barındırmaktadır;

 • Öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile iletişim sağlayacağı forum sayfaları,
 • Fen bilimleri ile bilgilerin indirilebileceği linkler (download linkleri),
 • E-posta, Ziyaretçi defteri, Öğrencinin not alabileceği not defteri, Dosya yükleme, Animasyonlar, Deney videoları, Ses bölümü, Özet, Konu Anlatımı,
 • Dosya paylaşım modülü (öğrencilerin birbirleri ile dosya paylaşımına olanak tanır),
 • Online ders anlatımları, Online test çözümleri, Online ödevlendirme sistemi,
 • Eğlenceli ders aktivitelerini sağlayan oyunlar,
 • Kullanıcı- üyelik sistemi (şifrelemeli ve kimlik kontrollü),
 • Yararlı sitelere linkler, Arama motoru, Takvim.

Site içerisinde güvenlik açısından üyelik otomasyon sistemi oluşturulmuş, araştırmacı tarafından yönetim paneli yardımı ile üyelerin (öğrencilerin) yapmış oldukları etkinlikler kontrol altına alınmıştır. Ders takibi de aynı şekilde yönetim paneli yardımı ile araştırmacı tarafından gerçekleştirilmektedir. Site tasarımında yer alan menü başlıkları Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Site Tasarımında Yer Alan Menü Başlıkları

 

Üst Bölüm

Sol Bölüm

Sağ Bölüm

ÖzetAnlatımFilmli AnlatımSesli AnlatımEtkileşim

(Etkileşimli testlerin sonuçları öğretmenin e-postasına gitmektedir. testsonuc@fenegitimi.net)

Oyunlar

Kavram Haritaları

Testler

Download

Şifreli Giriş Bölümü

(Giriş yapıldıktan sonra Ünite –Basamak Seç bölümünden istenilen basamak seçilmelidir.)

Ünite – Basamak Seç

Ziyaretçi Defteri

Linkler

Dosya Gönder

Arama Motoru

Duyurular

Sohbet

Online Sınav

(Belirli saatler arasında aktif edilerek önceden duyurusu yapılmış online sınavlar yapılmaktadır.)

Not Defterim

Sınav Sonuçlarım

Ödevler

 

 

Sitede yer alan animasyonlar ve oyunların tasarımı Adobe Flash CS3, etkileşim kısmındaki soru-cevaplı e-posta destekli alıştırmalar Wondershare Quiz Creator, bulmacalar Crossword Forge 5.5.3, sesli anlatımlar ise Wondershare Flash Slayt Show Builder programı ile hazırlanmıştır. Animasyonların, sesli anlatımların, bulmacaların ve oyunların tasarımında Fen ve Teknoloji 8. Sınıf ders kitaplarından ve araştırmacının daha önce hazırlamış olduğu etkinliklerden yararlanılmıştır. Sitede yer alan filmler ise profesyonel çekim yaptırılarak ve izin alınarak yayımlanmıştır.

Şekil 1. Web Tabanlı Öğretim Materyali Giriş SayfasıSite içeriğinde çalışma ünitesinin kendi içerisinde basamaklara ayrılarak basamak kilit sistemi oluşturulması, hazırlanan Web sitesinin güçlü yanlarından biri olarak görülmektedir. Bir basamaktan diğer basamağa geçebilmek için ilgili basamaktaki tüm etkinliklerin tamamlanması ve basamak ile ilgili testten %70 başarı sağlanması gerekmektedir. Bir basamak başarı ile tamamlandıktan sonra diğer basamağa ilişkin link aktif olmaktadır. Basamak kilit sistemi ve değerlendirme sayfası Şekil 2 ve 3’te verilmektedir.

Şekil 2. Basamaklarda Yer Alan Kilit Sistemi

Şekil 3. Basamak Değerlendirme Sayfası

Hazırlanan Web sitesinde çalışma ünitesi konuları ile ilgili teorik bilgiler yer almaktadır. Konu anlatımlarında öğrencinin sıkılmasını önlemek ve ilgisini artırmak için kavram haritaları, çözümlü örnekler, benzeşim destekli deneyler ve evde yapılabilecek etkinliklere yer verilmiştir. Konu anlatımı kısımlarından kesitler Şekil 4’te verilmektedir.

Şekil 4. Web Materyali Konu Anlatım Sayfalarından Kesitler

Tasarımı iyi yapılmış Web tabanlı bir ders içeriğinin temeli, iyi hazırlanmış senaryoya dayanmaktadır. Senaryo ile animasyonlarda kullanılacak uygun karakterin seçimi, buna bağlı olarak animasyon ortamı ve kullanılacak materyaller, metin ve animasyon alanları, öğrencinin bilgisayarla iletişimini sağlayacak yönergelerin standartlaşması sağlanmalıdır. Sitede de her bir basamak için bol miktarda Flash tabanlı animasyonlar hazırlanmıştır. Animasyonlara ilişkin örnekler Şekil 5’te verilmektedir.

Şekil 5. Animasyonlardan Örnekler

Web sitesi içerisinde öğrencilerin farklı duyularına hitap etmek amacı ile film ve sesli anlatımlar mevcuttur. Bu film ve ses dosyaları WMA (Windows Media Audio) formatında hazırlanmıştır. Site içerisinde entegre edilmiş media player programı ile izlenebilmektedir. Konu ile ilgili deneylerin izlenebildiği film ve sesli anlatımlardan örnekler Şekil 6 ve 7’de verilmektedir.

Şekil 6. Konu ile İlgili Deneyin İzlenebildiği Film Örneği

Şekil 7. Sesli Anlatım Örneği

Hazırlanan Web sitesinde de her basamak için öğrencinin konuya yönelik merak duymasını sağlayan ve bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan,  kalıcı ve eğlenceli öğrenmeyi gerçekleştirecek oyunlar tasarlanmıştır. Oyun örnekleri Şekil 8’de verilmektedir.

Şekil 8. Oyunlardan Örnekler

Hazırlanan sitede öğretmen ve öğrencilere yönelik değişik konu başlıklarını içeren forum sayfaları oluşturulmuştur. Bu şekilde öğrenci ve öğretmenlerin birbirleri ile etkileşimlerinin, doküman paylaşımının sağlanması amaçlanmıştır. Forum sayfalarından örnekler Şekil 9’da verilmektedir.

Şekil 9. Forum Sayfalarından Örnekler

 

Çalışmada aynı zamanda karşılıklı etkileşimi sağlamak amacıyla bilgi@fenegitimi.net isimli e-posta adresi giriş sayfasına eklenmiştir. Bu sayede öğrencilerin istedikleri zaman öğretici ile iletişim kurmaları sağlanmıştır.

Sonuç

Yaşamakta olduğumuz iletişim çağında artık bilgiyi ezberleyen bireylere değil, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, sentezleyerek yeni sonuçlar elde edebilen bireylere ihtiyaç vardır. Yaşamımızın artık neredeyse bir parçası sayılan bilgisayarlar ve Internet bilgiye ulaşmada ve sentezlemede kullandığımız başlıca kaynaklardır. Bilgisayar ve Internet, değişimin ütopya değil yaşamın bir parçası olduğunu göstermesi açısından işe koşulması gereken son derece önemli bir araçtır. Küresel iletişim ağı olarak isimlendirilen Internet, bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, küresel değişmelerin, küresel ticaretin ve eğitimin ana bilgi kaynağıdır. Bu yazılı, sözlü ve görüntülü bilgi iletişim ağı eğitimcilere, küresel uzaktan eğitim hizmetini sunma fırsatını da vermektedir.

Bilgisayarlar tüm kurumlarda olduğu gibi, okullarımızda da etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. Bunun için bilgisayarlarda etkileşimli eğitim programları ve Internet bağlantısı olmalıdır. Aynı zamanda sadece ofis programları eğitimi verilen bilgisayar derslerinde değil diğer derslerde de etkileşimli eğitim yazılımlarının kullanımı arttırılmalıdır. Buradan yola çıkışla, Millî Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki okulların neredeyse tamamını bilgisayar ve Internet donatımına sahip konuma getirmiştir. Ancak eğitimde Internet’in kullanılması amacıyla şu an için Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları ziyaret edilebilir düzeyde değildir. Bu konudaki diğer özel kurumların çalışmaları da yeterince desteklenmemektedir. Buradan da dünyada eğitim alanında etkili bir şekilde kullanılan Internet’in, şu an Türkiye’deki kullanımının istenilen düzeyde olmadığı sonucu çıkarılabilir. Dolayısıyla makale kapsamında verilen içeriğe benzer, eğitimcilere ve öğrencilere kaynak olabilecek Internet ve Web tabanlı içerikler geliştirilmelidir.

KAYNAKLAR

Akçakaya, V. ve Tanrısever, T. (2007). Eğitimciler İçin Yeni Bir Web Aracı. XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı. (8-10 Kasım 2007). Ankara.

Al, U. ve Madran, R.O. (2004). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar. Bilgi Dünyası. 5 (2), 259-271.

Alkan, C. ( 2005). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Arıcı, N. ve Yekta, M. (2005). Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 144-153.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (2), 61-82.

Bilgiç, E.Ş. (2005). E-öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.

Cabı, E. (2004). Web Destekli Pascal Öğretimine Yönelik Örnek Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. (6-9 Temmuz 2004). Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

Çavaş, B. (2000). The Use of the Computer Technology in Seventh Grade Science Topics Which Contain Mathematics International Special Education Congree ISEC-2000. (July, 24-26th 2000). Manchester, UK.

Duman, A. (1998). İnternet, Öğrenme ve Eğitim Üzerine Bir Deneme. Bilim ve Ütopya. 49, 62-64.

Düzakın, E. ve Yalçınkaya, S. (2008). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 (1), 225-244.

Horzum, M.B. ve Balta, Ö.Ç. (2008). Farklı Web Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 34, 140-154.

İspir, E.; Furkan, H. ve Çitil, M. (2007). Lise Fen Grubu Öğretmenlerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları-Kahramanmaraş Örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1), 63-72.

Koçoğlu, Ç. ve Sezgin, E. (2002). WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri. URL:http://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/emre-cigdem.doc (03.06.2007).

Özmen, H. (2004). Fen Eğitiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 3 (1), 100-111.

Passerini, K. ve Granger, M., J. (2000). A Developmental Model for Distance Learning Using the Internet. Computers & Education. 34, 1-15.

Shih, H.P. (2008). Using a Cognition-Motivation-Control View to Assess the Adoption Intention for Web-Based Learning. Computers & Education. 50, 327-337.

Su, B.; Bonk, C.J.; Magjuka, R.J., Liu, X. ve Lee, S. (2005). The Importance of Interaction in Web-Based Education: A Program Level Case Study of Online MBA Courses. Journal of Interactive Online Learning. 4 (1), 1-19.

Şahin, M.C. (2003). Web Tabanlı Öğretimde Etkileşimin Önemi. URL: http://ab.org.tr/ab03/tammetin/45.doc (25.06.2010).

Şendağ, S. ve Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Öğrenme Materyalinin Kullanılabilirliği ve Etkililiği Hakkındaki Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (14), 137-149.

Tüysüz, C. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi-Kimya Konularıyla İlgili Web Tabanlı Materyal Geliştirme ve Fen Bilgisi Öğretimine Uygulanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ünsal, H. (2002). Web Destekli Eğitim, Elektronik Öğrenme ve Web Destekli Öğretim Programlarındaki Çeşitli Ders Modelleri. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. (23-26 Ekim 2002). Kıbrıs-Lefkoşa: Yakındoğu Üniversitesi.

Yavuz, İ. ve Baştürk, S. (2008). Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan ve Excel Kullanımını Gerektiren Etkinliklerin Niteliğinin İncelenmesi. URL: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008.html (18.12.2009).

Yiğit, Y.; Yıldırım, S. ve Özden, M.Y. (2000). Web Tabanlı İnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19,  166-176.


* İlgili içerik 2009 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “III. Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirme Yarışması”na sunulmuş ve Türkiye üçüncülüğü derecesi almıştır.

** Bu makale, Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇETİN (2010) tarafından Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜNAY danışmanlığında hazırlanan doktora tez çalışmasının bir bölümünden oluşmaktadır.
 Bu yazıya ulaştıran aramalar : web tabanlı öğrenmeweb tabanlı öğretimeitim teknolojileriöğretim tasarımı örnekleriinternet tabanlı öğretiminternet tabanlı öğrenmeweb tabanlı eğitiminternet tabanlı eğitimweb tabanlı öğrenme nedirkişisel site örnekleri

1 Yorum

 1. merhaba bana web temelli öğrenmeyle ilgili soru söyleye bilir misiniz

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yanda verilen HTML etiketleri ve öznitelikleri kullanabilirsiniz.: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*