Çoktan Seçmeli Testler

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek öğretmenlerin önemli sorumluluklarından biridir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde öğretmenler bazı gözlem ve ölçümlerinden faydalanmaktadırlar. Öğrencilerin bir derste veya bir kurstaki başarılarını değerlendirmede, yapılmış olan bir sınava ait ölçümlerden, birden çok sınavdan elde edilen ölçümlerden veya diğer sınıf içi etkinlikler veya ödev ve proje gibi etkinliklerden elde edilen genel izlenim veya sistemli ölçümlerden faydalanılabilir. Öğrenci başarısını değerlendirebilmek için elimizde bazı ölçme sonuçları ve ölçütler olmalıdır. Örneğin geçme notu 60 ve üzeri olan ve %30′ dan fazla devamsızlığı olmayan başarılı sayılır vb gibi. Öğrenci başarısını değerlendirebilmek için öğretmenlere düşen asıl görev; öğrencilere sınavlar yapıp, o dersteki öğrenci başarısını yansıtan ölçümleri elde etmektir. Öğrenci başarılarını yansıtan güvenilir ve geçerli ölçümler elde etmek için öğretmenlerin öncelikle sınavla, nelerin ölçülmesi gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi bu aynı zamanda ölçme işleminin ilk aşaması olan niteliklerin tanımlanması aşamasını oluşturmaktadır. Sonraki aşamada, öğretmenlerin bazı ölçme araç ve metotlarını etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğini bilmeleri gerekir. Ancak bu suretle, öğrencilerin başarıları hakkında daha güvenilir ve geçerli ölçümler edilebilir. Zaten; sınav yapmanın temel amacı da öğrencilerin başarıları hakkında güvenilir ve geçerli bilgiler toplamaktır.

Sınavların öğretime başlamadan, öğretim süresi içerisinde ve öğretim süreci bittikten sonra da yapılması söz konusudur. Öğretime başlamadan önce yapılan sınavlara seviye tespit sınavı, tanıma sınavı veya genel bir ifadeyle ön-test denir. Ön-test sınavlarının temel amacı; öğrencilerin gerekli olan ön öğrenmelere sahip olup olmadıklarını, daha doğrusu öğretime hazır olma düzeylerini belirlemedir. Türkçe, İngilizce, matematik gibi aşamalılık gösteren derslerde ön-testlerin seviye belirleme amacıyla kullanımı, öğrenciye veya gruba uygulanacak programın belirlenmesi bakımından, gayet önem taşımaktadır. Bazı durumlarda ön-test sınavı o dersin final sınavı da olabilir, (tabii ki finalde aynı test kullanılmaz). Öğretim hizmeti devam ettiği süre içerisinde yapılan sınavların temel amacı öğrenme eksiklik ve aksaklıklarını belirlemektir. Öğretim süreci içerisinde yapılan sınavlar aynı zamanda hem öğretmene hem de öğrencilere dönüt sağlamaktadır. Bu aşamada kullanılan sınavlar, genelde, izleme testleri, alıştırmalar, quizler ve ünite testleri olmakla birlikte başarı testleri de olabilir. Öğretim hizmeti veya kurs bittikten sonra da sınavların yapılması söz konusudur. Bu sınavlarda tüm davranışların yoklanmasından ziyade öğrencilerin dersle ilgili önemli davranışları kazanma düzeyleri ölçülür. Bu aşamada yapılan sınavlarda hem öğrenciler hem de öğretmen için dönüt sağlamaması yanında temel amaç öğrencilerin başarı düzeylerinin tespitidir. Öğrencilerin başarı düzeylerinin tespiti amacıyla bazı sınav türleri aşağıda belirtilmektedir.

1. Yazılı yoklama
2. Sözlü sınavlar
3. Kısa cevaplı testler
4. Doğru- Yanlış testleri
5. Çoktan seçmeli testler
6. Eşleştirmeli testler

Yukarda belirtilen sınav türlerinden son dördünün objektiflikleri, özellikle puanlama objektiflikleri çok yüksek olduğu için bu sınav türleri literatürde objektif sınavlar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Bu sınav türlerinden “Çoktan Seçmeli Testler” temel özellikleri, uygulamaları ile birlikte aşağıda irdelenmektedir.

Çoktan seçmeli bir test maddesinde soruyla birlikte, sorunun cevabı olabilecek seçenekler de sunulur. Öğrencilerin sunulan seçeneklerden doğru olanı bulup işaretlemeleri beklenir. Anlaşılacağı üzere, çoktan seçmeli testler; sorulan bir sorunun doğru bir cevabını, verilen seçeneklerden bulduran bir sınav türüdür. Çoktan seçmeli testlerde (yazılı yoklamalarda, kısa cevaplı testlerde hatta sözlü yoklamalarda bile olduğu gibi) cevaplayıcı dilediği gibi cevap veremez. Öğrencinin vereceği cevap sunulan seçeneklere bağlıdır. Çoktan seçmeli testlerde, öğrenciler verilen seçeneklerden doğru cevabı veya verilen seçenekler arasında en doğru olanı bulup işaretlemektedirler.
Çoktan seçmeli testler objektif testler arasında en yaygın kullanılanıdır. Kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli testlerde ölçülebilen tüm davranışların çoktan seçmeli testlerle etkili bir şekilde ölçülmesi mümkündür. Çoktan seçmeli testler bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki davranışların ölçümünde kullanılabilir bir sınav türü olmakla birlikte, cevaplayıcının yaratıcılığını ölçmede pek uygun değildir. Yine çoktan seçmeli testler, öğrencilerin düşüncelerini ortaya koyma yeteneklerini ölçmede veya sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede uygun bir sınav türü değildir. Tabii ki, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmede yoklanan davranışlar çoğunlukla (bazı derslerde tamamen) bilgi ve kavrama düzeyinde olduğundan dolayı öğrencilerin derslerdeki başarılarını ölçmede kullanımı gayet uygun bir sınav türüdür.

Çoktan Seçmeli Testlerle İlgili Kavramlar

Çoktan seçmeli testleri detaylı olarak tartışmaya geçmeden önce, bu sınav türü ile ilgili bazı temel kavramların açıklanması gerekmektedir.
Aşağıda örnek birçoktan seçmeli test maddesinden faydalanılarak bazı kavramlar açıklanmıştır.

Madde Kökü
Sorunun sorulduğu kısımdır. Daha açık bir ifade ile; bir çoktan seçmeli test maddesinde neyin sorulduğunu ve sorunun çözümü için gerekli bilgilerin verildiği kısımdır. Örneğimizde madde kökü “Nitelikleri niceleştirme işlemine ne denir?” kısmıdır.

Cevap Şıkları
Madde kökünde sorulan soruya muhtemel doğru cevap olarak verilen seçeneklerdir. Örneğimizde A, B, C, D ve E seçenekleri cevap şıklarıdır.

Anahtarlanmış Cevap
Verilen seçenekler içinde, doğru veya en doğru olanıdır. Yani, doğru cevaptır. Örneğimizde; C seçeneği anahtarlanmış cevaptır.

Çeldiriciler
Madde kökünde sorulan sorunun olası cevabı için verilen seçeneklerden, anahtarlanmış cevap olmayanlarıdır. Örneğimizde; A, B, D ve E seçenekleri çeldiricilerdir.

Madde Formatı
Bir test maddesinin yazıldığı zaman aldığı şekildir. Örneğimizde (madde kökü ve seçenekler olmak üzere) maddenin tümüdür.

Test Formatı
Bir testin yazım işlemleri bittikten sonra aldığı şeklidir. Başka bir ifade ile, testi oluşturan maddelerin, açıklamalar kısmı dahil olmak üzere yazıldığı zaman aldığı şeklidir.

Çoktan Seçmeli Testlerin Genel Özellikleri

1.) Sorunun doğru cevabı kendi içinde verilmiştir.

Öğrenci cevabı kendi el yazısı ve kelimeleriyle yazmamaktadır. Öğrencinin cevaplama işini; verilen seçenekler arasından madde kökünde sorulan sorunun doğru cevabını seçerek yapması, puanlama yanlılığını ve diğer puanlama hatalarını büyük ölçülerde gidermektedir. Sorunun cevabının öğrenciye (yazdırılmayıp) seçtirilmesinden dolayı çoktan seçmeli testlerin puanlama objektifliği yüksektir.

2.) Test süresinin çoğu maddeleri bulmaya ve doğru cevabı bulmaya harcanır.

Çoktan seçmeli testlerde, öğrencilerin bir soruyu cevaplamak için ihtiyaç duydukları süre kısadır. Bu sebeple; sorulabilecek soru sayısı yazılı yoklamaya göre daha fazla olur. Çoktan seçmeli testler, okuma ve okuduğunu anlama yeteneği gerektirir. Okuma hızı ve okuduğunu anlama yeteneği, dikkat gibi unsurlar da çoktan seçmeli testlerde, öğrencilerin sınav performanslarını etkileyebilecek unsurlardır. Öğrencilerin dili kullanma becerilerini ölçmek amaçlanmadığından dolayı çoktan seçmeli testler dil açısından, uygulandığı grubun düzeyine uygun olmalı, hatta grubun dili kullanma becerisinin biraz altında olmalıdır. Çoktan seçmeli testlerde çok sayıda soru sorulabilmesi, kapsam geçerliliği yüksek bir sınav hazırlama olanağı sağlamaktadır. Sınavın uygulandığı öğrencilerin okum hızı ve okuduğunu anlama yetenekleri, akıcı ve güzel yazma becerileri kadar farklılık göstermemektedir. Bu sebeple, çoktan seçmeli testlerdeki dil kullanma becerisinin sınavın geçerliğini düşürmeye etkisi yazılı yoklamalardan daha azdır.

3.) Şans başarısı vardır.

Çoktan seçmeli testlerde, sorulan bir sorunun doğru v-cevabını konuyu hiç bilmeyen öğrencilerin sırf şansla bulma olasılığı vardır. Tek bir madde için bu olasılık;
a: seçenek sayısı olmak kaydıyla; “ 1/a”dır. Bilindiği üzere, şans faktörü gibi istenmeyen değişkenlerin ölçümlere karışması o testin güvenirliğini ve geçerliğini düşürür.

4.) Madde istatistikleri hesaplanmış bir soru bankası oluşturulabilir.

Bir ders için ünite bazında, dersin öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışları ölçecek şekilde bolca çoktan seçmeli test maddeleri hazırlanarak elektronik bir ortamda saklanabilir. Uygulanan sorulara madde analizi uygulanarak;
(a) Çok kötü sorular soru bankasından çıkartılabilir,
(b) Bazı kusurlu sorularda gerekli teknik düzeltmeler yapılarak ileriki yıllarda tekrar denenebilir ve
(c) Çok iyi istatistiksel özellikler taşıyan, güvenirliği ve geçerliği yüksek olan maddeler tespit edilerek kaliteli sorulardan oluşan bir soru bankası oluşturulabilir.

Madde analizi sonucu soru bankasındaki soruların kaliteleri yıldan yıla arttırılarak, daha güvenilir ve geçerli ölçme araçları da geliştirilebilir.

5.) Yazım uzmanlık ve tecrübe gerektirir.

Çoktan seçmeli test maddesi yazım; konu alanına hakim olmanın yanı sıra, ölçme ve değerlendirme ile ilgili bazı teknik bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektirir. Bu sebeple sadece konu alanına iyi hakim olmak, güvenilir ve geçerli bir çoktan seçmeli test hazırlamak için yeterli olmaz. Genelde, birçok öğretmenin çoktan seçmeli testleri tercih etmemelerinin temel sebeplerinden biri de, bu testlerin hazırlanmasının ayrı bir uzmanlık gerektirmesidir. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmayan öğretmenlerin, çoktan seçmeli testleri kullanmaları akıllıca bir tercih olmaz.

6.) Hazırlanması uzun zaman alır, puanlanması az zaman alır.

Çoktan seçmeli testler (eğer oluşturulmuş bir soru bankası yoksa) bir gecede hazırlanamaz, soruların yazımı veya bir soru bankasının oluşturulması çok zaman alır. Bilgisayardan faydalandığında, sorular elektronik bir ortamda soru bankasında saklandığı taktirde, çoktan seçmeli testler öğretmenlere çok zaman kazandırır. Çünkü bir kere soru bankası oluştuğunda, soru yazımının zaman alması söz konusu olmayacağı gibi, cevap kağıtlarının okunmasının çok az zaman alması avantajı da vardır. Çoktan seçmeli testler çok kalabalık gruplara uygulandığında, cevap kağıtlarının optik okuyucularla okunup, cevapların elektronik ortamda bilgisayar hazasına kaydedilip saklanması suretiyle hem maddem analizi için veri girişi kolayca yapılmış olur. Hem de SPSS gibi paket programlarının kullanımı sayesinde tüm analizler çok kolay bir şekilde yapılabilir.

Çoktan Seçmeli Test Maddesi Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

1.) Genelde, anahtarlanmış cevabı en doğru olan madde formatı kullanılmalıdır.

Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddelerin güvenirliği ve bilenle bilmeyeni ayırt etme güçleri yüksektir.

Anahtarlanmış cevabı en doğru olan formatta bir çoktan seçmeli test maddesi yazarken;

(a) Aynı derecede iki seçenek (ister çeldirici ister doğru cevap olsun) kullanılmamalıdır ve
(b) “Yukarıdakilerden hiç biri” ve “Yukarıdakilerden hepsi” seçenekleri kullanıl-mamalıdır.

2.) Test maddelerinin, ölçmeyi amaçladığı davranış düzeyine uygun olması için gerekiyorsa “doğru cevabı gizli olan madde formatını” kullanılmalıdır.

Bilgi düzeyinde sorduğunuz bir soruyu aslında sorunun cevabını hatırlamayan bir öğrencinin, cevabı seçeneklerde tanıyarak cevaplaması söz konusudur. Doğru cevabın, seçenekler arasından verilenlerin tanınarak, madde köküyle çağrışım yapıp bulunabilmesi, eleştirilerini gidermek için doğru cevabı gizli olan madde formatı yazılmıştır. Tanıma gibi çok alt düzeyde zihinsel etkinlik gerektiren sorular genelde düşük ayırıcılık gücüne sahip olurlar. Bu sebeple bazı durumlarda aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi seçeneklerde doğru cevabı aynen vermeme yoluna gidilebilir.

Doğru cevabı gizli madde formatının kullanılabileceği diğer bir durum da; işleme dayalı, kavrama düzeyinde olan bazı soruları öğrencilerin seçeneklerden hareketle çözmesidir. Bu durumda, ölçülmek istenen zihinsel düzeye erişmemiş öğrencilerin bile soruyu doğru cevaplaması mümkündür. Bu durum, aynı zamanda sorunun davranışta planlanan düzeyde bir zihinsel etkinliği ölçmemesinden dolayı testin kapsam geçerliği düşer. Sayısal sonuçların verildiği seçeneklerde sonucun tamamı değil de virgülden sonraki ilk basamağı gibi belli bir kısmı verilerek maddenin doğru cevabı gözlenebilir. Bu taktirde, o soruyla ölçülmesi planlanan zihinsel etkinliğin ölçülmesi sağlanabilir.

3.) Olumsuz özelliklerle ilgili çeldirici bulmakta zorlandığınızda madde kökünü olumsuz cümle formatına dönüştürülmelidir.

Bazı durumlarda, çeldirici nitelikte seçenekler bulmak zordur. Mesela; bir madde ile ilgili bolca olumlu durum varken, öğrencilere olumlu özelliklerden birini sorduğunuzda, eğer test 5 seçenekli ise, 4 tane olumsuz özellik yazmanız gerekmektedir. Olumsuz özellik yazmada zorlanıyorsanız, madde kökünü olumsuz yapıp bolca olan olumlu olan özelliklerden 4 tanesini yazar ve yazmakta zorlandığınız olumsuz özelliklerden sadece bir 1 tane yazmak yeterli olur. Tabii ki, çoktan seçmeli testlerde zamanı etkili kullanmak ve dikkat toplamanın önemli olmasından dolayı bazı öğrenciler olumsuz ifadeyi olumlu algılayabilirler. Bu sorunu gidermek için olumsuz ifadenin altı çizilmelidir.

4.) Ortak köklü ve ortak seçenekli maddeler formatı kullanılabilir.

Maddelerin ortak seçenekli veya ortak köklü olarak yazılması hem yazımında hem de öğrenciler için okumada ekonomiklik sağlar. Testteki okuma zamanını azaltması ve daha çok soru sorma olanağını da sağlayabilmesi özelliğinden dolayı testin kullanışlılığı artar.

Ortak köklü olarak sorulan sorularda bir madde köküyle ilgili birden çok soru sorulduğu için ortak kökle ile ilgili gereğinden çok soru sorma yoluna gidilmemelidir.

Ortak köklü maddelerde olduğu gibi, ortak seçenekli maddelerin kullanımı da ekonomiklik sağlar ve çeldirici bulma zorluğunu giderir.

Bu formatta kullanılan ortak seçenekler her madde için gerçekten etkili bir şık olmalıdır.

5.) Maddeler kolay algılanabilir ve dil bakımından grubun düzeyine uygun olmalıdır.

Bütün maddeler açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı, “çoğunlukla”, “bazen” gibi cümlenin anlamını değiştirici kelimeler kullanılmamalıdır. Gerek okumada zaman kazanmak, gerekse algılama kolaylığı sağlamak açısından, maddenin mümkün oldukça kısa olmasına dikkat edilmelidir. Test maddesinde kullanılan kelimeler öğrencilere yabancı olmamalıdır. Önceden bahsedildiği gibi çoktan seçmeli bir test, dil bakımından grubun ortalama okuma yeteneğinin altında olmalıdır. Çoktan seçmeli test maddelerinde, “madde kökü” maddenin mümkün olan en büyük kısmını kapsamalıdır ve gereksiz açıklamalarla şişirilmemelidir.

6.) Sorular kapsam geçerliğine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Hemen hemen hiçbir dersin hedef ve davranışları sadece bilgi düzeyi ile sınırlı olamaz. Mutlak suretle daha üst düzeyde zihinsel etkinlikleri gerektiren davranışların hem öğrencilere kazandırılması, hem de testte yoklanması gerekmektedir. Bu sebeple, bir çoktan seçmeli testte, hatırlama düzeyinin üstünde sorular olmalıdır. Bununla birlikte, testi zorlaştırmak amacıyla çoktan seçmeli testlerde, önemsiz ayrıntıları sorarak testin kapsam geçerliğini düşürme yoluna gidilmemelidir.

7.) Seçeneklerin yazımında çok titiz olunmalıdır.

Çoktan seçmeli bir test maddesinin kalitesini etkileyen önemli noktalardan biri de seçeneklerin kalitesidir. Seçenekler her şeyden önce, ifade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından benzer olmalıdır. Ölçmeyle ilgili bir sınavda, 4 seçenekten oluşan bir maddenin seçeneklerin ikisi sınav türleri, ikisi ise ölçek türlerinden olursa, o madde zaten çoktan seçmeli bir testten ziyada bir doğru ve yanlış testi gibi olur ve her halükarda bu tür seçeneklere sahip maddelerin güvenirliği ve ayırt ediciliği düşük olur. Çoktan seçmeli testlerde, doğru cevap seçenekleri sistemli bir şekilde dağıtılmamalıdır.

Seçenekler yazılırken hiçbiri ve hepsi seçenekleri kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Örneğin; “Hiçbiri” seçeneği en doğru cevabı seçtirirken kullanılmaz. Özellikle sayısal çözüm gerektiren maddelerde kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır veya hiç kullanılmamalıdır. Öğrenci soruyu yanlış çözmüşse, hemen “Hiçbiri” seçeneğini işaretlenebilir ki sayısal çözüm gerektiren sorularda çok önemsiz de olsa bazı yanlışlıklar yapmak mümkündür. Hiçbiri seçeneği olduğu için öğrenci çözümünü gözden geçirme ihtiyacı duymayabilir. Öte yandan, hiç çözümünü bilmediği halde, ders hocasının seçenek yazımında sık sık hatalar yapıldığı için “hiçbiri” seçeneğini kullandığını bilen öğrenciler “hiçbiri” seçeneğini işaretleyerek o maddeyi doğru cevaplayabilirler. Tam tersi bir durum olarak, öğretmenin genelde seçenek yazımında hat yapmamasına rağmen yine de “Hiçbiri” seçeneğini bir nevi sigorta olarak kullandığını tahmin eden öğrenciler bu seçeneği eleyerek şans başarısını arttırtabilirler. “Hepsi” ve “Hiçbiri” seçeneklerini aynı maddede kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır. Seçenek yazarken kullanılan birbirine zıt şıklardan biri doğru cevap olmamalıdır.

“Hepsi” seçeneği, diğer seçenekten gerek ifade gerekse çeldiricilik bakımından birbirlerine çok benzediği hallerde kullanılmalıdır. “Hepsi” şıkkı bütün bir testte birkaç defa ve bazen doğru, bazen yanlış seçenek yerinde kullanılmalıdır. Bazı madde yazarlarının farkında olmadıkları bir durumda, “Hepsi” veya “Hiçbiri” seçeneklerini ya anahtarlanmış cevap yada çeldirici olarak kullanma eğilimlerine sahip olmalarıdır.

8.) Çeldiriciler profesyonelce yazılmalıdır.

Çoktan seçmeli testlerde çeldiriciler amatörce yazılmamalıdır. Çeldiriciler soruda sorulanı bilmeyen öğrencilere ipucu vermemeli ve konu hakkında bilgisi olan değil bilgisiz öğrencileri yanıltmalıdır. Sayısal seçenekler artarak yada azalarak verilmelidir. Sayısal çözüm gerektiren sorularda her bir çeldirici yapılabilecek bir yanlış çözümün sonucu olmalıdır. Çeldiriciler madde kökünde sorulan konu ile alakasız olmamalıdır. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça madde daha zor bir madde olacağı gibi maddenin bilenle bilmeyeni ayırma gücü de artar. Tabii ki bir madde aşırı derecede zor olursa, ayırıcılık gücü yine düşük olur.

9.) Puanlamada şans başarısı giderme için düzeltme formülü kullanılmalıdır.

Çoktan seçmeli testlerde, her madde diğer maddelerden bağımsız olarak puanlanabilmelidir. Özellikle ortak köklü sorularda bir maddede elde edilen sonuç diğer maddenin çözümünde kullanılacak şekilde sorular sorulmamalıdır. Çoktan seçmeli testleri puanlamada çok genel olarak kullanılan iki puanlama yöntemi vardır.

(a) “0-1” puanlama yöntemi: Doğru cevaplanan maddelere “1 puan” doğru cevaplanmayan maddelere “0 puan” verilmesiyle testi oluşturan maddelerin puanlanmasıdır.
(b) Ağırlıklı puanlama yöntemi: Hem maddedeki seçeneklerin, hem de maddelerin puanlarının farklı olması yani ağırlıklandırılması mümkündür.

10.) Diğer hususlar

Hem yazılı yoklama hem de D – Y ve çoktan seçmeli testler sınıfta kullanılabilir. Bunlardan sınav türlerinden hangisi olursa olsun zayıf bir şekilde hazırlanmışsa öğrenmeyi yanlış yönlendirebilir. Asıl sorun kullanılan sınav türünü uygun bir şekilde hazırlamaktır. Bunun için de öğretmenlerin öncelikle sınav yapma işini ciddiye almaları gerekmektedir. Sınavların gerek hazırlanması ve uygulanması gerekse puanlanmasında, öğretmenin tutumu, yaptığı işe önem verip vermemesi, sınavın güvenirliğini ve geçerliğini önemli ölçüde etkilemektedir.

Testin güvenirliğinin yüksek olması açısından, maddelerin ipucu vermemesi, öğrencileri sınav davranışlarıyla ve sınavın puanlanmasıyla ilgili gerekli açıklamaların yapılması gibi hususlara da dikkat etmek gerekir.

Çeşitli Çoktan Seçmeli Soru Örnekleri ve Eleştirileri

1.) Bir kenarı 5 cm, yüksekliği 10 cm olan bir üçgenin alanı ne kadardır?

A) 50 cm2                       B) 15 cm2                         C) 25 cm2                   D) 30 cm2

Eleştiri:

 Kökte şekil verilmesi anlamayı kolaylaştırabilir ve ifade de kısıtlanabilir.
 Kökte yüksekliğin verilen kenara ait olduğu belirtilmelidir.
 Seçenekler büyüklük sırasına konulmalıdır.
 Seçeneklerde birimin tekrarlanması engellenmelidir.

2.) Aşağıdakilerden hangisi üçgenin alan formülü değildir?

Eleştiri:

 D ve E şıklarındaki ifadelerden ikisi de üçgen alanını veremeyeceğinden bunlardan birinin doğru cevap olacağı, yoklanan davranışı öğrenmemiş olanlar tarafından da bilinebilir.
 Soru iki seçenekliymiş gibi çalışır.
 Olumsuz ifade sorulan sorularda olumsuz ifade altı çizili olarak belirtilmelidir.

3.) -5 sayısının x2 – 2ax + b = 0 denkleminin kökleri arasında olması için aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin sağlanması gerekir?

A) a2 – b = 0
B) a2 – b > 0, 10a + b + 25 = 0
C) a2 – b > 0
D) b2 – 4ab > 0, 10a – b – 25 < 0
E) a2 + b < 0

Eleştiri:

 Kökte eşitsizlik sistemleri olarak nitelenen seçeneklerden A, C ve E’nin farklı olması bir kusurdur.

4.) Kapalı kaptaki bir gazın sıcaklığı arttırılırsa ne olur?

A) Yoğunluğu azalır, basıncı artar.
B) Yoğunluğu ve basıncı artar.
C) Basıncı artar, yoğunluğu sabit kalır.
D) Yoğunluğu ve basıncı sabit kalır.
E) Hem basıncı, hem de yoğunluğu artar.

Eleştiri:

 Kök ifadesi açık belirtilmemiştir.
 Kökte basınç P, özkütle d ile gösterilerek seçenekler kısaltılmalıdır.
 Çeldiriciler zayıf olduğundan güçlendirilmelidir.
 Yoğunluk kavramı mutlak ve bağıl olmak üzere iki şekilde verildiğinden, soruya kesinlik kazandırmak için bu kavram yerine özkütle kullanılmalıdır.

5.) Bağırsaklarda yaşayan hayvansal iç asalaklar için en yararlı adaptasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi gelişmiş duyu organları
B) İyi gelişmiş sindirim sistemi
C) İyi gelişmiş sinir sistemi
D) İyi gelişmiş üreme sistemi
E) İyi gelişmiş boşaltım sistemi

Eleştiri:

 Soru kökü daha yalın ve kolay anlaşılır bir biçimde olabilir.
 Çeldiricilerdeki tekrarlar önlenmelidir.

Soru şu şekilde ifade edilebilir;

İnsan bağırsağında yaşayan iç asalaklarda özellikle hangi sistemin iyi gelişmiş olması beklenir?

A) Üreme               B) Sindirim             C) Sinir                D) Dolaşım              E) Boşaltım
 Bu yazıya ulaştıran aramalar : çoktan seçmeli sorularçoktan seçmeli soru örnekleriçoktan seçmeli testlerçoktan seçmeli testçoktan seçmeli testlerin özellikleriçoktan seçmeli test nedirçoktan seçmeliçoktan seçmeli sorular ne demekçoktan seçmeli test örneklericoktan secmeli soru

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yanda verilen HTML etiketleri ve öznitelikleri kullanabilirsiniz.: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*