Makaleler

Çetin, O. ve Günay, Y. (2006). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Tutumlarına ve Öğrenme Ortamına Etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 25, 73-84. (Makale Metni)

Çetin, O. ve Günay, Y. (2007). Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi. TAKEV, Eğitim ve Bilim Dergisi, 32 (146), 24-32. (Makale Metni)

Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (38), 19-34. (Makale Metni).

Çetin, O. ve Günay, Y. (2011). Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), Özel Sayı, 175-202. (Makale Metni)

Menzi, N.; Çalışkan, E. ve Çetin, O. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 2 (1), 1-18. (Makale Metni)

Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291. (Makale Metni)

Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2013). Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşleri. İlköğretim Online, 12(3), 886-902. (Makale Metni)

Çetin, O. ve Şengezer, B. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49. (Makale Metni)

Çetin, O. ve Güngör, B. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 75-101. doi: http://dx.doi.org/10.7822/egt206. (Makale Metni)

Önal, N. ve Çetin, O. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-30. (Makale Metni)

Çetin, O., Özkurt, B.  ve Demir, M.  (2014).  Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Yer Alan Bilgisayar  Derslerinin  İşleyişine  Yönelik  Görüşleri.  Uluslararası  Avrasya  Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (16), 94-110. (Makale Metni).

Çetin, O., Önal, N. ve Gündüz, A. Y. (2015). Öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-83. (Makale Metni)

Çetin, O. (2016). The Views of Science Pre-service Teachers about the Usage of Basic Information Technologies (BIT) in Education and Instruction. Journal of Education and Training Studies, 4 (9), 120-134. (Makale Metni)

Çetin, O. (2016). Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 658-685. (Makale Metni)

Çetin, O. (2017). An Investigation of Pre-service Science Teachers’ Level of Efficacy in the Undergraduate Science Teacher Education Program and Pedagogical Formation Program. Journal of Education and Practice, 8 (12), 22-32. (Makale Metni)

Çetin, O., Uysal, M. E., & İşeri, H. (2017). Effect of Neuroplasticity-based BrainFit® Mind Exercises on Attention Skills of Primary School Students. Journal of Education and Practice, 8 (33), 21-30. (Makale Metni)

Çetin, O., Yalçınkaya, E., Aktepe, V. ve Temur, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Active Learning, 3 (2), 11-22. (Makale Metni)

Çetin, O. ve Yalçınkaya, E. (2018). Çevresel Farkındalığına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4 (1), 14-26. (Makale Metni)

Yalçınkaya, E., & Çetin, O. (2018). An Investigation of Secondary School Students’ Environmental Attitudes and Opinions about Environmental Education (EE). Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 8 (1), 126-149. (Makale Metni)

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yanda verilen HTML etiketleri ve öznitelikleri kullanabilirsiniz.: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*