Bildiriler

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

Çetin, O.; Günay, Y.; Akpınar, E.; Aşkar, H. ve Akpınar, D. (2002). “İlköğretim 7. Sınıflarda Kavram Haritaları İle Öğretime Yeni Bir Yaklaşım”. Marmara Üniversitesi. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildiri Kitabı, s:247-248

Günay, Y.; Çetin, O. ve Hamurcu, H. (2008). “Fen Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki (İzmir Örneklemi)”. International Conferance Of Educational Sciences 2008. Haziran, 23-25, 2008.

Çetin, O. ve Günay, Y. (2008). “The Views of Teachers and Students About Web Based Teaching Materials in Science Education”. XIII.IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. Eylül, 21-26, 2008.

Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). “Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium. 2010, Konya.

Çetin, O.; Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2011). “Türkçe Öğretmen Adaylarının Internet Kullanımına Yönelik Tutumları ile Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. (8-9 Eylül 2011). Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Bildiri kitabı, s: 80-81.

Çetin, O. (2016). “Küreselleşme, Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Eğitimin Güncel Meseleleri”. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (05-08 Mayıs 2016). Hatay: Payas Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi.

Çetin, O. (2016). “Küreselleşme, Internet ve Sosyal Medya Bağlamında Türk Dünyası”. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (25-27 Mayıs 2016). Azerbaycan-Bakü: Bakü Avrasya Üniversitesi. Bildiri Kitabı: Cilt III s: 265-270.

Çetin, O. (2016). “Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı İle Pedagojik Formasyon Programı Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi”. 2016 Hoca Ahmet Yesevî Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (01-04 Aralık 2016). Antalya.

Çetin, O., Uysal, M. E., & İşeri, H. (2017). “Effect of Neuroplasticity-based BRAINFIT Mind Exercises on Attention Skills of Primary School Students”. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research (27-29 Nisan 2017). Roma/İtalya.

Çalışkan, E., Önal, N., Çetin, O., & Gökçe, S. (2017). “Yükseköğretimde Teknoloji Entegrasyonundaki Engeller ve Çözüm Yolları”. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (24-26 Mayıs 2017). Malatya.

Çetin, O. & Temiz, B. K. (2018). “Ortaokul Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) Tutumlarının ve Kariyer İlgilerinin İncelenmesi”. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (23-25 Mart 2018). Afyon.

Çetin, O., Yalçınkaya, E., Aktepe, V., & Temur, M. (2018). “Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (23-25 Mart 2018). Afyon.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

Hamurcu, H.; Günay, Y. ve Çetin, O. (2001) “İlköğretim Yedinci Sınıf Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanımı”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 7-9 Haziran 2001. Abant-Bolu. III. Cilt. s:1522-1532.

Çetin. O.; Hamurcu,H ve Günay,Y. (2001) “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Deney Yapma Etkinliği, Laboratuar Kullanımı ve Güvenliğine Yönelik Öğrenci Tutumları”. Maltepe Üniversitesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri kitabı. s:91-99.

Çetin, O. (2003). “Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Beklentileri”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, s:124-127.

Çetin, O. ve Günay Y. (2006). “Fen eğitiminde Yapılandırmacılık Kuramına göre düzenlenmiş grup çalışmalarının öğrenci tutumlarına ve sınıf içi organizasyonlarına olan etkisi”. Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Çağdaş Yönelimler III, “Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları” Sempozyumu Bildiri Kitabı, s:223-227.

Çetin, O.; Akamca, Ö., G.; Günay, Y. ve Akpınar, E. (2006). “İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri”. Muğla Üniversitesi. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, s:128-129.

Çetin, O.; Günay, Y. ve Akamca, Ö., G. (2006). “İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci ve Eğitimi Üzerine Bir Durum Araştırması”. Gazi Üniversitesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, s:107-108.

Çetin, O. ve Günay Y. (2009). “Fen Eğitiminde Web Tabalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi”. 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi. BTIE’2009. 18-20 Kasım 2009.

Çetin, O.; Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2011). “Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. I. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu. (27-28 Eylül 2011). Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Çetin, O. ve Günay, Y. (2012). “Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-29 Haziran 2012). Niğde: Niğde Üniversitesi.

Çetin, O. ve Hamurcu, H. (2012). “Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları İle Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-29 Haziran 2012). Niğde: Niğde Üniversitesi.

Çetin, O. ve Şengezer, B. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri”. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-29 Haziran 2012). Niğde: Niğde Üniversitesi.

Menzi, N. ve Çetin, O. (2012). “Niğde Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Zaman Yönetiminde Bilgisayarı Kullanma Düzeyleri”. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-29 Haziran 2012). Niğde: Niğde Üniversitesi.

Çetin, O. ve Güngör, B. (2012). “İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları”. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012). İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Çetin, O.; Özkurt, B. ve Demir, M. (2013). “Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Yer Alan Bilgisayar Derslerinin İşleyişine Yönelik Görüşleri”. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (05-07 Eylül 2013). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Çetin, O. (2016). “Değerlere Dayalı Sınıf Yönetimi”. 6. Öğretmen Sempozyumu (12 Mart 2016). Aydın: TED Ege Koleji.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yanda verilen HTML etiketleri ve öznitelikleri kullanabilirsiniz.: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*