Makaleler

Çetin, O. ve Günay, Y. (2006). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Tutumlarına ve Öğrenme Ortamına Etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 25, 73-84. (Özet).

Çetin, O. ve Günay, Y. (2007). Fen Öğretiminde Yapılandırmacılık Kuramının Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Olan Etkisi. TAKEV, Eğitim ve Bilim Dergisi. 32 (146), 24-32. (Tam Metin).

Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (38), 19-34. (Tam Metin).

Çetin, O. ve Günay, Y. (2011). Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (2), Özel Sayı, 175-202. (Tam Metin).

Menzi, N.; Çalışkan, E. ve Çetin, O. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI). 2 (1), 1-18. (Tam Metin).

Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. İlköğretim Online. 11(2), 273-291. (Tam Metin).

Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2013). Web Tabanlı Öğretime Yönelik Akademisyen Görüşleri. İlköğretim Online. 12(3), 886-902. (Tam Metin).

Çetin, O. ve Şengezer, B. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi. 14(1), 24-49. (Tam Metin).

Çetin, O. ve Güngör, B. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33 (1), 75-101. doi: http://dx.doi.org/10.7822/egt206.  (Tam Metin).

Önal, N. ve Çetin, O. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 1-30. (Tam Metin).

Çetin, O., Özkurt, B.  ve Demir, M.  (2014).  Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Yer Alan Bilgisayar  Derslerinin  İşleyişine  Yönelik  Görüşleri,  Uluslararası  Avrasya  Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (16), 94-110. (Tam Metin).

Çetin, O., Önal, N. ve Gündüz, A. Y. (2015). Öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-83. (Tam Metin).

Çetin, O. (2016). The Views of Science Pre-service Teachers about the Usage of Basic Information Technologies (BIT) in Education and Instruction. Journal of Education and Training Studies, 4 (9), 120-134.

Çetin, O. (2016). Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 658-685.

Çetin, O. (2017). An Investigation of Pre-service Science Teachers’ Level of Efficacy in the Undergraduate Science Teacher Education Program and Pedagogical Formation Program. Journal of Education and Practice, 8 (12), 22-32.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yanda verilen HTML etiketleri ve öznitelikleri kullanabilirsiniz.: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*